ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN UFIRST

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten van UFIRST en op alle overeenkomsten gesloten met UFIRST. Door het sluiten van een overeenkomst erkent koper deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die in strijd zijn met de voorwaarden van UFIRST worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door UFIRST schriftelijk zijn aanvaard. Koper kan zich hierbij niet beroepen op het gewoonterecht. Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

2. OFFERTES, ORDERS & BESTELLINGEN

2.1 De offertes zijn vrijblijvend. De prijzen die in rekening worden gebracht zijn deze die geldig zijn op het ogenblik van de levering, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. Indien deze prijzen wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor op elk ogenblik de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
2.2 Een order verbindt de koper, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.
2.3 Bestellingen, overgemaakt aan tussenpersonen, zijn slechts geldig en bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
2.4 Prijzen behelzen noch installatie, noch opleiding, noch transport- en administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen zodra UFIRST de bestelbon schriftelijk aanvaard heeft. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig zodra UFIRST deze eveneens schriftelijk heeft bevestigd.
Vertegenwoordigers en agenten bezitten geen afsluitbevoegdheid: UFIRST is gerechtigd aan vertegenwoordigers en/of agenten opgegeven bestellingen niet te aanvaarden.

4. TOEPASSELIJKE PRIJZEN

4.1 Alle gepresteerde werkuren worden in regie uitgevoerd en zijn te betalen bij afhaling van de goederen, ongeacht een onderzoek gevolgd werd door een daadwerkelijke herstelling.
4.2 Behalve voor de tegen vaste en niet herzienbare prijzen afgesloten bestellingen en contracten worden onze goederen aangerekend tegen de prijzen die op de datum van de aflevering van kracht zijn. De op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief verpakkingskosten, BTW, haven-,administratie-, transport- administratie- en eventuele douanekosten.

5. ANNULERING

5.1 Het geheel of gedeeltelijk annuleren door de koper van een bestelling kan slechts met de toestemming van UFIRST gebeuren onder voorbehoud van een schadeloosstelling voor het nadeel dat er voor UFIRST uit voortvloeit, nadeel dat volgens uitdrukkelijke overeenkomst geschat wordt op 30 % op basis van de algehele totale prijs vermeld op de bestelbon, te vermeerderen met de gederfde winst ingevolge de toegestane hoeveelheidskorting, tenzij UFIRST de voorkeur geeft aan de gedwongen tenuitvoerlegging onverminderd het vragen van een eventuele schadevergoeding.
5.2 Bestellingen dienen opgenomen te worden bij beschikbaarheid ervan, tenzij een andere levertermijn schriftelijk werd overeengekomen. Zoniet heeft UFIRST recht op schadeloosstelling of op gedwongen tenuitvoerlegging overeenkomstig het bepaalde in vorige alinea.

6. LEVERINGEN

6.1 Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de koper.
6.2 De goederen worden verzonden, geleverd en / of geïnstalleerd op risico van de verkoper. De vervoers- en verzekeringskosten komen, tenzij anders bepaald, aan de gangbare tarieven aangerekend aan de koper.
6.3 De verkoper zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor welk probleem of welke schade dan ook die zich voordoet tijdens de levering of de installatie wanneer blijkt dat de verkoper onvoldoende of verkeerdelijk werd geïnformeerd door de koper.
6.4 Indien de koper aangeeft de goederen in de kantoren van UFIRST te komen afhalen zal hij indien hij op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen.
De verkoper behoudt zich het recht voor, om na verloop van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor een vergoeding te eisen voor de schade, die wordt geleden ingevolge de niet- of niet-tijdige afhaling.
6.5 De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van schriftelijke opdrachtaanvaarding door UFIRST behoudens in geval koper nog bijkomende gegevens met het oog op de levering dient te verstrekken. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, weigering de goederen in ontvangst te nemen of ontbinding van de overeenkomst.
6.6 Iedere levering dient beschouwd als een afzonderlijke transactie.
6.7 Eventuele promoties welke op een levering betrekking hebben, hebben geen invloed op voorgaande of nog te volgen leveringen, zelfs al vinden deze leveringen plaats ingevolge dezelfde overeenkomst.
6.8 Spoedzendingen gebeuren steeds op kosten van de koper.
6.9 Indien de verkoper ten gevolge van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, … e.d) niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst tijdig of zelfs helemaal niet uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten zolang de overmacht duurt of zelfs te beëindigen indien uitvoering van de overeenkomst (normaal, menselijk of redelijk) onmogelijk is geworden. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist.
6.10 De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering per mail te worden meegedeeld aan de verkoper met quality@ufirst.be in cc, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
Om het even welke transformatie van de koopwaar doet het recht op protest vervallen. Het protest laat de koper niet toe de betaling uit te stellen. Wanneer UFIRST de gegrondheid van de klacht erkent, is de verbintenis beperkt zoals bepaald in art. 5 aansprakelijkheid. Terugzending van goederen wordt slechts aanvaard mits UFIRST daartoe schriftelijke toelating geeft, en enkel voor rekening en op risico van de koper.
6.11 Annulering van de bestelling: Elke geheel of gedeeltelijk annulering van een bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30 % van de prijs van de bestelling, te vermeerderen met de gederfde winst ingevolge de toegestane hoeveelheidskorting, tenzij de werkelijke schade bij annulering hoger ligt, dan zal een vergoeding verschuldigd zijn ten belope van dit bedrag.
6.12 Servicerapport : Na de uitvoering van de prestaties zal een servicerapport aan de klant worden afgeleverd. Door ondertekening van het servicerapport verklaart de klant dat de prestaties correct zijn uitgevoerd en bevestigt de klant de juistheid van de rekening, welke navolgend gefactureerd wordt. Door ondertekening van het servicerapport aanvaardt de klant de factuurvoorwaarden, die gepubliceerd staan op de website van UFIRST, www.ufirst.be, voor alle rechtshandelingen.

7. INSTALLATIE

7.1 Indien UFIRST bij de levering van de koopwaar installatiewerkzaamheden moet uitvoeren is UFIRST enkel aansprakelijk voor de goede uitvoering van de installatiewerkzaamheden al dusdanig: koper zelf moet ervoor zorgen dat de omgeving waarin, en het toestel waaraan de installatie moet gebeuren, conform is om een goede aansluiting mogelijk te maken.

8. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Vanaf het verlaten van de magazijnen gaat het risico van de verkochte goederen volledig over op de koper, die vanaf dit ogenblik zal instaan voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken en alle directe of indirecte schade aan of door deze goederen veroorzaakt.
8.2 De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs en dit ongeacht de leveringsdatum van de goederen. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd de betrokkene goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Het verkochte materiaal blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopprijs. Koper verplicht zich ertoe de geleverde koopwaar te laten verzekeren vanaf de levering tot de volledige afbetaling ervan. De verkoper behoudt zich het recht voor om het wettelijk eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 UFIRST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van koopwaar door de koper alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. UFIRST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolmaaktheden, fabricagefouten, conceptiefouten en dergelijke der koopwaar, alsook niet voor de daaruit
Voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. UFIRST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het leveren van koopwaar dewelke niet beantwoordt aan de laatste stand der techniek, daar de techniek inzake informatica voortdurend aan evolutie onderhevig is, noch voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Indien de klacht van de koper gegrond is, heeft UFIRST het recht de levering te herstellen, dan wel de geleverde koopwaar te vervangen, dan wel de koopwaar terug te nemen, tegen terugbetaling van de door koper betaalde prijs, dit naar eigen keuze van UFIRST. Elke aansprakelijkheid van UFIRST vervalt wanneer blijkt dat koper benodigdheden gebruikt heeft die niet beantwoorden aan de door leverancier van de koopwaar vastgestelde normen, of blijkt dat hij de normale voorzichtigheid niet in acht neemt bij de behandeling van de koopwaar, welke noodzakelijk is bij de behandeling van delicate apparatuur. Onder andere dient voor elke verplaatsing van de apparatuur de leeskop van de harde schijf te worden vastgezet. UFIRST zal nooit gehouden zijn tot enige weldadige schadeloosstelling of terugbetaling ook, buiten het in dit artikel vermelde. Meer bepaald zal UFIRST niet verantwoordelijk zijn voor enige rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit het kwijtraken van gegevens, noch voor economische schade ten gevolge van het niet-beschikbaar zijn van gegevens door een gebrekkige functionering van de koopwaar. De aansprakelijkheid van UFIRST wordt ook uitdrukkelijk uitgesloten voor schade die het gevolg is van externe factoren zoals kwaliteit van de geleverde stroom, alsook om het even welke accidentele oorzaken zoals brand, water, instorting van gebouwen, enz.…UFIRST kan niet aansprakelijk worden gesteld zo zij haar verbintenis, om redenen buiten haar wil, niet kan vervullen. In geval van betwisting omtrent de aard en de oorzaak van de schade, zullen partijen in onderling overleg een onafhankelijk deskundige aanstellen die dan zal dienen vast te stellen of de oorzaken van de schade voortkomen uit elementen welke buiten het normaal voorzichtig gebruik van koopwaar vallen.
UFIRST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, tenzij UFIRST deze gebreken kende. In het bijzonder geldt het voorgaande ook voor ongemerkt door derden ingebrachte elementen, zgn. virussen die op een gegeven ogenblik het gebruik van de computer of in de delen ervan (inbegrepen het of de programma’s) onmogelijk maken of belemmeren.
UFIRST zal bij de uitvoering van de haar opgedragen prestaties (onderhouds- en reparatiewerken) noch voor de rechtstreekse, noch voor de onrechtstreekse schade aansprakelijk zijn.
De garantievoorwaarden van producten zijn wettelijk vastgelegd door de constructeurs en zullen als dusdanig gehanteerd worden om te bepalen welke onderdelen van de interventie binnen de garantievoorwaarden vallen.
9.2 De goederen die ons toevertrouwd worden zijn gedekt door de verzekeringen die de klant heeft afgesloten. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventuele verlies van de gegevens op de magnetische dragers van deze goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor reservekopijen (back-ups) van deze gegevens alvorens goederen aan te bieden voor herstelling.

10. GARANTIE

10.1 De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd bij normaal gebruik door de koper en met uitzondering van vochtschade of uitzonderlijke slijtage.
10.2 Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen ander schade van de koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van de koper, of van een persoon, voor wie de koper verantwoordelijk is.
10.3 De garantie op plaatsing of installatie van een product bedraagt evenzeer één jaar na de plaatsing of installatie, behoudens de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de verkoop aan consumenten. Deze garantie is echter enkel van toepassing op gebreken te wijten aan een fout in de plaatsing of de installatie en is geenszins van toepassing in geval van slijtage door gebruik van het product.
10.4 In ieder geval zal de periode van garantie vanwege de verkoper steeds gelijk zijn aan de garantieperiode die door de fabrikant van het product wordt geboden. De verkoper zal in geen geval een langere garantieperiode dan de fabrikant bieden.
10.5 Indien herstelling zich opdringt, verwijst de verkoper naar zijn algemene voorwaarden inzake herstellingen. Deze voorwaarden kunnen steeds door de koper worden geraadpleegd via de website van de verkoper. Op zijn verzoek, worden de herstellingsvoorwaarden schriftelijk of op een ander ter zijner beschikking staand en voor hem toegankelijke drager aan de koper ter beschikking gesteld.
10.6 De koper verplicht zich er toe de bijzondere garantievoorwaarden van de verkoper aan zijn eigen afnemers over te maken.
10.7 Blijken de goederen na controle door de fabrikant niet defect te zijn is een manipulatie- en administratiekost van 100 € verschuldigd.
10.8 UFIRST wijst elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse en onrechtstreekse en materiële en immateriële schade voortvloeiend uit een slechte werking van de prestaties of goederen, alsook voor ongevallen tijdens of als gevolg van de installatie.

11. BETALINGEN

11.1 De facturen zijn betaalbaar aan de verkoper binnen de contractuele termijn die op de factuur voorkomt, tenzij anders wordt bedongen.
11.2 Bij gebrek aan betaling of bij onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigde saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 10 % mits een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht van de verkoper om zich de werkelijk geleden schade te laten vergoeden, indien deze hoger blijkt te zijn.
Bovendien zijn er dan tevens vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten ten belope van 1,5 % per maand verschuldigd op het factuurbedrag.
Elke begonnen maand geldt voor een volledige.
11.3 Het akkoord van de verkoper met andere betalingsmodaliteiten brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet geen afbreuk aan de clausules wat betreft de plaats van betaling, schadevergoedingen, intresten en/of tussen partijen bedongen voorwaarden.
11.4 Bij wanbetaling of ingeval de verkoper zijn vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper wordt geschokt wegens aanwijsbare negatieve gebeurtenissen (bv. uitgifte van een ongedekte cheque, in gebreke blijven betalingen te verrichten, …) of ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper, kan de verkoper de uitvoering van elke overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling opschorten, en de betaling van alle openstaande bedragen opeisen, ook indien die nog niet vervallen waren.
11.5 Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. De verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.
11.6 Kortingen onder welke benaming dan ook mogen niet in rekening gebracht worden behoudens uitdrukkelijke andersluidend schriftelijk akkoord.

12. INFORMATIE

Koper erkent van UFIRST alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen in de breedste zin van het woord te hebben gekregen vooraleer de koopwaar te hebben besteld. UFIRST spant zich ertoe in zo recent mogelijke gegevens te kunnen meedelen, doch UFIRST kan nooit aansprakelijk worden gehouden indien zou blijken dat de verstrekte informatie ten gevolge van de voortdurende evolutie in de informaticawereld achterhaald zou blijken.

13. PERSONEEL

13.1 Gedurende de duur van elke contractuele relatie tussen de verkoper en de koper en gedurende een periode van twee (2) jaren daarna, zal de koper geen gebruik maken van de diensten van personeel van de verkoper, rechtstreeks noch onrechtstreeks, als zelfstandige, als vennoot, als bediende, of in om het even welke hoedanigheid of wijze, tenzij in het kader van een contractuele relatie tussen de verkoper en de koper. Aangezien de schade geleden door de verkoper in zulk geval niet precies kan worden bepaald, stemt de koper ermee in dat hij in geval van inbreuk op dit verbod aan de verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag zal betalen gelijk aan twee (2) maal het bruto-inkomen betaald door de verkoper aan het betreffende personeelslid gedurende de laatste twaalf (12) maanden van de tewerkstelling bij de verkoper.

14. KLACHTEN

14.1 Klachten betreffende de kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen worden enkel onderzocht indien deze per mail gestuurd worden naar de verkoper met quality@ufirst.be in cc, binnen de acht dagen na de levering van de goederen, De klachten wegens verborgen gebreken moeten ons schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de maand na de vaststelling van het ingeroepen gebrek en ten laatste binnen een termijn van twee maand na de levering van het materiaal! Terugzending van de goederen kan slecht gebeuren met de toestemming van de Verkoper. In geval de geleverde goederen gebreken zouden vertonen, ruilen wij gratis elk stuk dat, na onderzoek, gebrekkig blijkt, voorover de goederen in nieuwe staat zijn. Indien de goederen gebruikt zijn geweest en zichtbare gebruiksschade vertonen zullen deze via het normale herstelproces hersteld worden. In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de faktuurwaarde van de geleverde goederen en kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding,
14.2 Klachten betreffende aangerekende bedragen voor abonnementen moeten worden ingediend binnen de 2 weken na de datum dat de factuur werd toegezonden. De indiening van een klacht ontslaat de klant niet van zijn verplichting te betalen. Voor zover de klacht correct is zal bij een volgende factuur een verrekening gebeuren.

15. PRIVACY

15.1. De gegevens van de klant worden gebruikt om hem op de hoogte te houden van de UFirst activiteiten en worden opgeslagen in het gegevensbestand van de verkoper. De klant heeft het recht zijn gegevens in te zien en te corrigeren conform de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992. Alle details betreffende de privacy policy van Ufirst vindt u op www.ufirst.be/privacy

16. GELDIGHEID

16.1 Indien een van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zouden blijken, dan blijven de overige voorwaarden wel van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaarde zal dan door onderlinge overeenkomst vervangen worden door de dichtst benaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is.

17. BEVOEGDHEID & TOEPASSELIJK RECHT

17.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd. Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.